Въздушно фотографиране и преброяване на животни


Заснемане от въздуха на животни. Аеро снимки на диви животни. Въздушни снимки на стада. Преброяване на животни. Преброяване на птици. Панорамни снимки от въздуха на пасища, резервати. Снимки на обиталища на прилепи и други редки и защитени животни и птици. Опазването на биоразнообразието в България, на природните ресурси, животните и птиците и техните хабитати изискват непрекъснат контрол, за който едни периодични авиоснимки са незаменима помощ. Съхранението на застрашените видове в България (и мониторинг на обикновените видови птици) е приоритет на всяка организация и всяко дружество за защита на животните, а природозащитните организации биха намерили в лицето на екипа на Авиофото истински съмишленици. Снимките на редки и застрашени животни и техните местообиталища, показани пред обществото и пред органите, от които зависи тяхното опазване, са ценни, ако са навременни.
Снимки от въздуха са нужни и при изследването и защитата на прилепите и техните местообитания. Биха могли да се използват за изследователски проекти; природозащитни проекти; стратегии и инициативи за опазване на прилепите и хабитатите им; създаване и поддържане на информационна база; за съставяне на експертни становища за опазване на прилепите в процеса на обособяване на нови защитени територии и създаване на планове за управление на съществуващите защитени територии; увеличаване на обществената ангажираност; образователни програми.

България е предпочитано място за зимуване на множество водолюбиви видове птици, които долитат тук от Северна Европа. Сред тях са немалко видове с различна степен на застрашеност като червеногушата гъска, малката белочела гъска, тръноопашатата потапница, малкия корморан, къдроглавия пеликан и много други. В България зимува около 70% от световната популация на червеногушата гъска и до 40% от европейската популация на голямата белочела гъска. Близо 20 на сто от популацията на малкия корморан прекарва зимата по нашите земи. Тук зимува между 1 и 5% от световната популация на тръноопашатата потапница.

Всяка година Българското дружество за защита на птиците организира преброяване на различни места из страната - по Дунавското и Черноморското крайбрежие, край Дуранкулашкото езеро, езерото Вая, Бургаско, като снимането от въздуха би могло да проследи и документира числеността, видовия състав и разпространението на зимуващите у нас популации от водолюбиви птици. Целта на преброяването е да се състави точна картина на състоянието на популациите и съответните райони, като се обхванат максимален брой водоеми, а маневреността на моторния делтапланер позволява прелитане на различни територии за късо време.

За кого е полезна информацията?
- Българско дружество за защита на птиците
- Федерация Зелени Балкани
- Асоциация Природа на заем
- Сдружение Природен фонд
- Сдружение за дива природа Балкани
- За земята
- Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ)
- Група за изследване и защита на прилепите (ГИЗП)
- център за рехабилитация на диви животни
- журналисти
- продуценти на документални и образователни филми
- експерти по околна среда
- еколози и екологични организации


от птичи поглед

Заснемане от въздуха на животни. Аеро снимки на диви животни. Въздушни снимки на стада. Преброяване на животни. Преброяване на птици. Панорамни снимки от въздуха на пасбища, пасище, резервати.

UKCleanic London End of Tenancy Cleaning - www.eotcleanic.co.uk, London Office Cleaning - www.officecleanic.co.uk, London Domestic Cleaning - www.housecleanic.co.uk, London Carpet Cleaning - www.carpetcleanic.co.uk, London Sofa Cleaning - www.sofacleanic.co.uk, London Oven Cleaning - www.ovencleanic.co.uk, London Car Upholstery Cleaning - www.carcleanic.co.uk, Chelsea Carpet Cleaning - www.chelseacarpetcleanic.co.uk, Romford Carpet Cleaning - www.romfordcarpetcleanic.co.uk

UKCleanic Deep Steam Carpet Cleaning Services. Call Carpet Cleanic - tel.020-03769-7590 for a free upholstery cleaning quote.

UKCleanic Deep Oven Cleaning Services. Call Oven Cleanic - tel.020-3807-0189 for a free oven cleaning quote.

UKCleanic End of Tenancy Cleaning. Call EOT Cleanic - tel.020-3769-9541 for a free End of Tenancy Cleaning quote.

UKCleanic Office Cleaning. Call Office Cleanic - tel.020-3769-5905 for a free Office Cleaning quote.

UKCleanic Domestic Cleaning. Call House Cleanic - tel.020-3769-5563 for a free Domestic Cleaning quote.

UKCleanic Deep Steam Carpet Cleaning Services. Call Chelsea Carpet Cleanic - tel.020-3769-9752 for a free carpet cleaning quote.

UKCleanic Sofa Cleaning Services. Call Sofa Cleanic - tel.020-3769-6715 for a free Sofa cleaning quote.

UKCleanic Car Upholstery Cleaning Services. Call Car Upholstery Cleanic. tel.020-3807-0310 for a free Car Upholstery cleaning quote.

UKCleanic Deep Steam Carpet Cleaning Services. Call Romford Carpet Cleanic - tel.01708-398004 for a free carpet cleaning quote.


преброяване на птици стада питомни

ята диви животни снимки от въздуха на ято птици

фото заснемане пасбище резерват

въздушни снимки на животни преброяване на животни аеро снимки на стадо
панорамно заснемане на пасища видео заснемане
аеро фотография въздушни снимки заснемане от въздуха seo articles