Въздушно фотографиране и преброяване на животни


Заснемане от въздуха на животни. Аеро снимки на диви животни. Въздушни снимки на стада. Преброяване на животни. Преброяване на птици. Панорамни снимки от въздуха на пасища, резервати. Снимки на обиталища на прилепи и други редки и защитени животни и птици. Опазването на биоразнообразието в България, на природните ресурси, животните и птиците и техните хабитати изискват непрекъснат контрол, за който едни периодични авиоснимки са незаменима помощ. Съхранението на застрашените видове в България (и мониторинг на обикновените видови птици) е приоритет на всяка организация и всяко дружество за защита на животните, а природозащитните организации биха намерили в лицето на екипа на Авиофото истински съмишленици. Снимките на редки и застрашени животни и техните местообиталища, показани пред обществото и пред органите, от които зависи тяхното опазване, са ценни, ако са навременни.
Снимки от въздуха са нужни и при изследването и защитата на прилепите и техните местообитания. Биха могли да се използват за изследователски проекти; природозащитни проекти; стратегии и инициативи за опазване на прилепите и хабитатите им; създаване и поддържане на информационна база; за съставяне на експертни становища за опазване на прилепите в процеса на обособяване на нови защитени територии и създаване на планове за управление на съществуващите защитени територии; увеличаване на обществената ангажираност; образователни програми.

България е предпочитано място за зимуване на множество водолюбиви видове птици, които долитат тук от Северна Европа. Сред тях са немалко видове с различна степен на застрашеност като червеногушата гъска, малката белочела гъска, тръноопашатата потапница, малкия корморан, къдроглавия пеликан и много други. В България зимува около 70% от световната популация на червеногушата гъска и до 40% от европейската популация на голямата белочела гъска. Близо 20 на сто от популацията на малкия корморан прекарва зимата по нашите земи. Тук зимува между 1 и 5% от световната популация на тръноопашатата потапница.

Всяка година Българското дружество за защита на птиците организира преброяване на различни места из страната - по Дунавското и Черноморското крайбрежие, край Дуранкулашкото езеро, езерото Вая, Бургаско, като снимането от въздуха би могло да проследи и документира числеността, видовия състав и разпространението на зимуващите у нас популации от водолюбиви птици. Целта на преброяването е да се състави точна картина на състоянието на популациите и съответните райони, като се обхванат максимален брой водоеми, а маневреността на моторния делтапланер позволява прелитане на различни територии за късо време.

За кого е полезна информацията?
- Българско дружество за защита на птиците
- Федерация Зелени Балкани
- Асоциация Природа на заем
- Сдружение Природен фонд
- Сдружение за дива природа Балкани
- За земята
- Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ)
- Група за изследване и защита на прилепите (ГИЗП)
- център за рехабилитация на диви животни
- журналисти
- продуценти на документални и образователни филми
- експерти по околна среда
- еколози и екологични организации

от птичи поглед

Въздушни снимки на стада, диви животни, ята птици, преброяване на животни, резервати :: снимка : A-1010 : Заснемане от въздуха на животни. Аеро снимки на диви животни. Въздушни снимки на стада. Преброяване на животни. Преброяване на птици. Панорамни снимки от въздуха на пасбища, пасище, резервати.

Интерактивни разходки. Виртуални турове. Панорамни снимки.

резервати :: снимка : A-1010 диви животни панорамно заснемане на пасища Въздушни снимки на стада

видео заснемане пасбище преброяване на животни аеро снимки на стадо резерват

ята питомни преброяване на птици диви животни ята птици

стада снимки от въздуха на ято птици въздушни снимки на животни преброяване на животни фото заснемане
Въздушни снимки. Аеро фото и видео заснемане от въздуха. Аеро снимки. Фото и видео заснимане от въздуха.

Казанлък 6100, ул.Отец Паисий 6,
комплекс "Кристал"

Офис тел. 0431/ 63618
Моб. 088 8863969

E-mail:

снимки въздушни аерофото seo articles